Scroll Top

Innlegg: Ny dom fra Høyesterett – én mindre felle for entreprenøren

Den 25. april 2023 avsa Høyesterett dom i en sak som gjaldt spørsmål om entreprenørens krav på justering av vederlag og fristforlengelse var tapt etter NS 8407 punkt 35.2 bokstav b. Spørsmålet var om det var tilstrekkelig at entreprenøren sendte forliksklage innen den oppstilte fristen på 8 måneder, eller om forliksklagen måtte følges opp med videre skritt for at kravet ikke skulle gå tapt. Videre var spørsmålet om stevningen i var tatt ut i tide etter fristreglene i tvisteloven § 18-3.

Read More 

 

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.